Dobro jutro                   20.01.2020

     Home / Startseite / Pocetna

    Na prodaju

    Kuće
    Stanovi
    Poslovni prostori
    Garaže
    Apartmani
    Apartmanske kuće
    Vile
    Hoteli
    Exclusive
    Građevinska zemljišta
    Poljoprivredna zemljišta

    Najam

    Kuće
    Stanovi
    Poslovni prostori
    Garaže
    Apartmani
    Apartmanske kuće
    Vile
    Hoteli
    Exclusive

Županija

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U inozemstvu

 
 
 
 

   Profesije

  Geometar

  Arhitekt
  Pravnik
  Građevinar
  Vodoinstalater
  Električar
  Soboslikar
  Stolar
  Interijer designer
  Eksterijer designer
  Vrtlar
  Oblikovanje kamena
  Namještaj

NOVOSTI

Pošalji stranicu

Vaš e-mail

Prijateljev e-mail

Poruka


Posjetitelja  15


OPĆI UVJETI

       

 

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007)

trgovačko društvo Samobor nekretniene d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi:

 

OPĆE  UVJETE  POSLOVANJA

 

1. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju ili na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom kupca (nalogodavca).

Posrednik zadržava mogućnost zabune, te prethodne prodaje ili odustajanja od strane vlasnika nekretnine. Za netočne podatke Posrednik odgovara samo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja Posrednika.

Ponude i obavijesti koje Posrednik dostavlja, primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, koja prihvaćanjem te ponude odnosno obavijesti prihvaća i ove opće uvjete poslovanja.

 

2. Obveze Posrednika

-          zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem,

-          nastojati nači i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

-          upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine na tržištu,

-          izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,

-          upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,

-          obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebnu, unaprijed ugovorenu naknadu,

-          omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje),

-          posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

-          čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

-          ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

-          obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

-          neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,

-          organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,

-          nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

3. Obveze nalogodavca

-          zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom,

-          dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla,

-          obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

-          osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika odnosno po njemu ovlaštene osobe,

-          odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju),

-          nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

-          obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Posrednika. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

 

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je posredovao, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene naknade - provizije.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

 

5. Iznosi naknada

Posrednička naknada (provizija) koju plaća nalogodavac iskazana je i obračunava se u postotcima od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno ugovorene mjesečne najamnine (zakupnine) i na nju se obračunava i plaća PDV.

5.1. Kupnja

Posrednička naknada (provizija) iznosi 1-3% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.

Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

5.2. Prodaja

Posrednička naknada (provizija) iznosi 2-5% od kupoprodajne cijene nekretnine.

Iznos naknade (provizije) ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

5.3. Najam/zakup

Kod Ugovora o najmu ili zakupu  posrednička naknada (provizija) iznosi 100% iznosa jedne mjesečne najamnine - zakupnine (za najam ili zakup u trajanju 1-5 godina). Za kraće ili duže rokove cijena se dogovara i ugovara ovisno o vrijednosti i složenosti posredovanog posla.

5.4. Posrednička satnica

Cijena posredničke satnice iznosi 250,00 kn.

 

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog roka isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Nalogodavac je u slučaju otkazivanja Ugovora prije isteka ugovorenog roka dužan Posredniku nadoknaditi učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom na koju mu je ukazao Nalogodavac je dužan Posredniku platiti posredničku naknadu - proviziju u cijelosti.

Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao istekom roka, a posredovani posao nije sklopljen, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

 

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Samoboru.

 

U Samoboru, dana 15.studenog 2007. godine.

 

 

Direktor

Marijan Lukšić v.r.

   
PRIJAVA
E-Mail:
Password:
Registracija
   Korisnicki kutak
O nama
  Novosti
  Knjiga gostiju
  Kontakt
  Lokacija
  Opći uvjeti
  Moj izbor
  Prijavite nekretninu
  Početna

Novo u ponudi

Posebna ponuda
Zemljište - Hrastina
Kuća u Domaslovcu
Gradilište u Kupljenovu
Manja kuća u Kladju
Gradilište u Podvrhu
Gradilište na Vrhovčaku
Gradilište od 521m2
Gradilište u centru
Stambeno poslovni prostor u Kerestincu
LOKAL U CENTRU SAMOBORA
Gradilište u Kerestincu
Gradilište - Giznik
Gradilište u Kladju
Gradilište na Jelenščaku
Kuća u Mrkoplju
Kuća s tri stana na Gizniku
Gradilište u Bobovici
Gradilište u Maloj Rakovici
Zemljište s dozvolom
Gradilište u Domaslovcu
Zemljište u novom obiteljskom naselju
Kuća s dva stana
Kuća s dva odvojena stana-Stupnik
Vikendica u Rudama
Zemljište u zoni gospodarske namjene
Obiteljska kuća u Samoboru
Obiteljska kuća u Strmcu Samoborskom
Kuća u Osijeku - Sarvaš
Kurija u Velikoj Rakovici
Kuća s dva stana
Gradilište s dozvolom
Kuća u centru Samobora
Stambeno poslovni prostor - Samobor
Ekskluzivna kuća u Samoboru
Zemljište - Medsave
Gradilište u Vrbovcu Samoborskom
Prostrana obiteljska kuća u Samoboru
Kuća u Kladju
Zemljište u Lučkom
Stara vila u Zagrebu
Kuća u Samoboru
Gradilište za obiteljsku kuću
Kuća u centru Samobora
Kuća u nizu - Bregana
Kuća u Cvjetnom naselju-Samobor
Ekskluzivna kuća u Drežniku
Kuća u nizu - Kerestinec
Kuća u Samoboru
Poslovni prostor (atelje) u Gajnicama
Zemljište u Maloj Jazbini - Samobor
Poslovni prostor u Selcu - Crikvenica
Kuća s dva stana - Rakitje
Gradilište u Maloj Rakovici
Kuća na Svetonedeljskom Bregu
Kuća - Mrkopalj
Gradilište - Mrkopalj
MODERNA VILA U SAMOBORU
Gradilište na Stražniku
KURIJA U VELIKOJ RAKOVICI

   Korisni linkovi
  Katastar.hr
  Legalis.hr
  Hitro.hr
  Hrvatska - mape
 

Poslovni forum


"Aquapur pročišćavanje vode"

Taxi dostupan od 0 do 24 sata!

Najpovoljniji krediti, fiksne kamate

dekorativno uređenje interijera

PUT K VITALNOM ŽIVOTU

 

Ekstra ponuda

"Samobor nekretnine" d.o.o. 
Gajeva 4a
Samobor

Tel: 01 3325 390
Fax: 01 3325 392
Mob: 091 7555 298
E-mail:
mluksic@sanek.hr 

 

 

   

Copyright by: Samobor Nekretnine d.o.o. all rights reserved         Developed by:    MICRO MAG